[newsletter]

Regulamin Newslettera

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 19a.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych – Pana Macieja Twardowskiego, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, pisząc na adres do korespondencji Administratora, wskazany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) realizacji zadań statutowych Administratora, tj.:

a)    udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

b)    dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym,

c)    opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

2) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

3) zapewnienia skutecznego sposobu wymiany informacji o komunikacji, tj.:

a)         powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,

b)        wysyłania monitów oraz powiadomień

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie zgody udzielonej na piśmie lub ustnie)

 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • upoważnieni pracownicy Administratora, jeżeli dostęp do danych osobowych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
 • inne podmioty, w tym kontrahenci Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usług Biblioteki (Administratora).
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.